Jídelna

Vedoucí školní kuchyně: Lada Šimánková
E-mail: jidelna.rouchovany@email.cz
Telefon: 602 428 977

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY – výdejny v ZŠ a MŠ

 

PLATNÝ PO DOBU DODRŽOVÁNÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ

 

 1. Školní jídelna slouží v rámci hlavní činnosti organizace ke stravování žáků a zaměstnanců organizace.

Je pracovištěm příspěvkové organizace ZŠ a MŠ. Je řízena ředitelkou školy prostřednictvím jmenované vedoucí pracoviště. Tato zodpovídá za celkový provoz celého pracoviště.

 

 1. Obědy se vydávají denně v pracovní dny ( pro žáky a učitele v ZŠ mimo prázdnin) podle rozpisu :
  • výdeje obědů pro žáky a zaměstnance organizace (hlavní činnost) v jídelně ZŠ jsou podle daného rozvrhu tak, aby jednotlivé skupiny žáků byly odděleny
  • výdej obědů pro děti a zaměstnance organizace (hlavní činnost) v jídelně MŠ od 11:15 do 12:00 hodin
  • neodhlášený oběd první den nepřítomnosti žáka/dítěte v zařízení je možné si vyzvednout do jídlonosiče ve výdejně pro cizí strávníky u MŠ od 11:00 do 12:00 hodin (zájem o vyzvednutí je nutné nahlásit vedoucí školní jídelny do 10:00 hodin)

 

Obědy vydávané do jídlonosičů jsou určeny k přímé spotřebě

maximálně 4 hodiny od dokončení tepelné úpravy pokrmu.

 

 

 1. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce. Ve školní jídelně se děti /žáci chovají slušně a ohleduplně, nekřičí, neběhají, čekají v pořadí. Dodržují zásady zvýšené hygieny, společenského chování a doporučené rozestupy. Řídí se pokyny pedagogického dozoru, který je zajištěn podle rozpisu po celou dobu výdeje stravy. Strava, nápoj a příbory vydává strávníkům kuchařka u výdejního okna. Použité nádobí a zbytky odkládají strávníci samoobslužně na vyhrazené místo.

 

 1. Přihlásit se ke školnímu stravování (ZŠ oběd / MŠ oběd a 2 doplňková jídla) může každý žák /dítě za cenu dotovanou. Zaměstnanec organizace může využít závodního stravování. Veřejnost má cenu nedotovanou dle stanovené kalkulace. V případě nepřítomnosti nárok na dotovaný oběd/doplňková jídla zanikají a strávník (zákonný zástupce strávníka) je povinen se odhlásit, jinak je mu účtována nedotovaná cena oběda. Odhlásit se lze telefonicky, SMS, osobně i písemně. Strava se odhlašuje u vedoucí školní jídelny do 14:00 hodin. na následující den. V případě náhlé nemoci strávníka dojíždějícího z okolí Rouchovan je možné odhlásit stravu i v den nepřítomnosti, ale pouze do 7:30 hodin. Žáci ZŠ a děti MŠ mají pouze první den nepřítomnosti nárok na dotovaný oběd vydávaný do jídlonosiče. Neodhlášené obědy nelze z hygienických důvodů skladovat a propadají bez náhrady v neprospěch strávníka.

 

 1. Úhrada za stravu je prováděna systémem vratné zálohy (tzv. jistiny), která je vybírána první měsíc stravování (do 15. dne v měsíci). Skutečně odebrané stravné za jednotlivé měsíce bude tak účtováno vždy zpětně do 15. dne v následujícím měsíci (př. stravné za září se uhradí do 15. října). Vratná záloha na stravné je ve výši dvacetinásobku denní sazby. Vratná záloha slouží po celou dobu stravování a je využita pouze na nákup potravin ve školní jídelně. Pokud strávník ukončí stravování ve školní jídelně z jakéhokoliv důvodu, je povinen tuto skutečnost oznámit vedoucí školní jídelny a vyžádat si vyrovnání stravného. Záloha je bez odkladů vrácena hned po zaplacení stravného za daný měsíc, kdy se strávník ještě stravoval. Nevyzvednutá vratná záloha na konci školního roku zůstává na kontu strávníka pro stravování v dalším školním roce. V případě, že strávník s přeplatkem se dlouhodobě nestravuje, je o přeplatku informován vedoucí školní jídelny. Strávník, který bude odebírat obědy mimořádně, je uhradí při objednání.
 2. Stravné se hradí bezhotovostně - inkasem z běžného účtu, v odůvodněných případech v hotovosti u vedoucí ŠJ. Pro bezhotovostní úhradu stravného je nutné zřídit si do zahájení stravování strávníka ve školním roce Souhlas s inkasem ve prospěch sběrného účtu ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Rouchovany č. 234193140/0300 a do přihlášky vyplnit číslo účtu a banky, z kterého se bude inkaso realizovat.

 

 1. Při veškerém provozu školní jídelny je třeba bezpodmínečně dbát na dodržování zásad BOZP, PO. Chování strávníků a personálu nesmí ohrozit zdraví a bezpečnost ostatních. Je nutné předcházet rizikům úrazů, zranění. Dále je nezbytně nutné dodržovat zvýšené hygienické požadavky na provoz, udržovat maximální čistotu v celém provozu, všech zařízení, náčiní, vybavení, nádobí aj. Zodpovídá pedagogický dozor a vedoucí školní jídelny s kuchařkami.

 

 1. Tento provozní řád vstupuje v platnost dne 1. 9. 2020 a platí až do odvolání. Je závazný pro všechny zaměstnance školní kuchyně a strávníky. Bude vyvěšen na viditelném místě ve školní kuchyni i v jídelně a na webových stránkách školy.

 

V Rouchovanech dne 27. 8. 2020

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny