Jídelna

Vedoucí školní kuchyně: Lada Šimánková
E-mail: jidelna.rouchovany@email.cz
Telefon: 602 428 977


PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY – výdejny v ZŠ a MŠ

1. Školní jídelna slouží v rámci hlavní činnosti organizace ke stravování žáků a zaměstnanců organizace.
Je pracovištěm příspěvkové organizace ZŠ a MŠ. Je řízena ředitelkou školy prostřednictvím jmenované vedoucí pracoviště. Tato zodpovídá za celkový provoz celého pracoviště.

2. Obědy se vydávají denně v pracovní dny ( pro žáky a učitele v ZŠ mimo prázdnin) podle rozpisu:

  • výdej obědů pro žáky a zaměstnance organizace (hlavní činnost) v jídelně ZŠ. Podle poledních přestávek daných rozvrhem vyučovacích hodin, v době od 11:30 do 13:30 hod. do jídlonosičů od 11:15 do11:30 hod.(zadním vchodem do kuchyně ZŠ)
  • výdej obědů pro děti a zaměstnance organizace (hlavní činnost) v jídelně MŠ, v době od 11:30 do 12:00 hod. do jídlonosičů ve výdejně pro cizí strávníky od 10:30 do 13:00 hod. Obědy vydávané do jídlonosičů jsou určeny k přímé spotřebě. Max. 4 hod. od dokončení tepelné úpravy pokrmu.

3. Ve školní jídelně se děti /žáci/ chovají slušně a ohleduplně, nekřičí, neběhají, čekají v pořadí. Dodržují zásady hygieny, společenského chování a stolování (příbory, způsob jídla, pití aj.). Stravu a pití si vyzvednou samoobslužně u vydávacího okénka, použité nádobí, náčiní a zbytky odkládají opět samoobslužně na vyhrazené místo. Řídí se pokyny pedagogického dozoru, který je zajištěn podle rozpisu po celou dobu výdeje stravy.

4. Přihlásit se ke školnímu stravování (ZŠ oběd / MŠ oběd a 2 doplňková jídla) může každý žák /dítě/ za cenu dotovanou. Zaměstnanec organizace může využít závodního stravování. Veřejnost má cenu nedotovanou, dle stanovené kalkulace. V případě nepřítomnosti nárok na dotovaný oběd/doplňková jídla zanikají a strávník (zákonný zástupce strávníka) je povinen se odhlásit, jinak je mu účtována nedotovaná cena oběda. Odhlásit se ze stravy lze telefonicky (i SMS), osobně i písemně. Děti v MŠ se navíc odhlašují v docházkovém seznamu. Na následující den pouze do 12:15 hod..Strava se odhlašuje vedoucí škol. jídelny do 14:00 hod. na následující den. V případě náhlé nemoci strávníka dojíždějícího z okolí Rouchovan je možné odhlásit stravu i v den nepřítomnosti, ale pouze do 7:30 hod.. Žáci ZŠ a děti MŠ mají pouze první den nepřítomnosti nárok na dotovaný oběd vydávaný do jídlonosiče. Neodhlášené obědy nelze z hygienických důvodů skladovat a propadají bez náhrady v neprospěch strávníka. Dietní stravování (dieta č. 9) je poskytováno v souladu s novelou vyhlášky 107/2005 Sb.. Cena stravy zůstává stejná. Nutné doporučení od lékaře.

5. Úhrada za stravu je prováděna systémem vratné zálohy (tzv. jistiny), která je vybírána první měsíc stravování (do 15. dne v měsíci). Skutečně odebrané stravné za jednotlivé měsíce bude tak účtováno vždy zpětně do 15. dne v následujícím měsíci (př. stravné za září se uhradí do 15. října). Vratná záloha na stravné je ve výši 20 - násobku denní sazby. Vratná záloha slouží po celou dobu stravování a je využita pouze na nákup potravin ve školní jídelně. Pokud strávník ukončí stravování ve školní jídelně z jakéhokoliv důvodu, je povinen tuto skutečnost oznámit vedoucí školní jídelny a vyžádat si vyrovnání stravného. Záloha je bez odkladů vrácena hned po zaplacení stravného za daný měsíc, kdy se strávník ještě stravoval. Nevyzvednutá vratná záloha na konci školního roku zůstává na kontu strávníka pro stravování v dalším školním roce. V případě, že strávník s přeplatkem se dlouhodobě nestravuje je o přeplatku informován vedoucí školní jídelny. Strávník, který bude odebírat obědy mimořádně, je uhradí při objednání.

6. Stravné se hradí bezhotovostně - inkasem z běžného účtu, v odůvodněných případech v hotovosti u vedoucí ŠJ. Pro bezhotovostní úhradu stravného je nutné zřídit si do zahájení stravování strávníka ve školním roce Souhlas s inkasem ve prospěch sběrného účtu ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Rouchova- ny č. 234193140/0300 a do přihlášky vyplnit číslo účtu a banky, z kterého se bude inkaso realizovat.

7. Při veškerém provozu školní jídelny je třeba bezpodmínečně dbát na dodržování zásad BOZP,PO. Chování strávníků a personálu nesmí ohrozit zdraví a bezpečnost ostatních. Je nutné předcházet rizikům úrazů, zranění. Dále je nezbytně nutné dodržovat hygienické požadavky na provoz, udržovat maximální čistotu v celém provozu, všech zařízení, náčiní, vybavení, nádobí aj. Zodpovídá pedagogický dozor a vedoucí školní jídelny s kuchařkami.

8. Tento provozní řád vstupuje v platnost dne 1. 9. 2016 a platí až do odvolání. Je závazný pro všechny zaměstnance školní kuchyně a strávníky. Bude vyvěšen na viditelném místě ve školní kuchyni i v jídelně a na internetových stránkách školy.

V Rouchovanech dne 31. 8. 2017

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny