Jídelna

Vedoucí školní kuchyně: Lada Šimánková
E-mail: jidelna.rouchovany@email.cz
Telefon: 602 428 977

 

Zaměstnanci

Lada Šimánková vedoucí školní kuchyně
Monika Dobešová kuchařka
Anna Nesnídalová kuchařka
Jana Nejedlá kuchařka

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 PŘI ZŠ A MŠ T. G. MASARYKA ROUCHOVANY

 

1. Úvodní ustanovení

Vnitřní řád je zpracován v souladu se:

 • zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, novelizace 210/2017 Sb.
 • zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízením EU č. 852/2004, o hygieně potravin
 • čl. 44 nařízení EU č. 1169/2011 ukládá povinnost provozovatelům zařízení společného stravování poskytnout konečnému spotřebiteli informace o alergenních látkách u nebalených potravin
 •  zřizovací listinou školy a jejím dodatkem ze dne 15. 4. 2005

 

 

Od  21. 10. 2011 je škola  registrována finančním úřadem v Třebíči jako plátce daně z přidané hodnoty.

Veškerá činnost pro stravování cizích strávníků je vedena v režimu plátce DPH, zpracování je vedeno v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v aktuálním znění. Plátcovství DPH ve školní jídelně poskytuje osvobozená plnění / platba od dětí a žáků / i zdanitelná plnění / cizí strávníci, závodní stravování/, a tím musí přijatá plnění / tj. faktury za potraviny, služby a energie / krátit stanoveným koeficientem.

2. Vymezení činnosti

Školní jídelna při ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Rouchovany slouží v rámci hlavní činnosti organizace ke stravování dětí docházejících do MŠ, žáků ZŠ a zaměstnanců právního subjektu Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Rouchovany. Je řízena ředitelkou školy prostřednictvím jmenované vedoucí pracoviště. Tato zodpovídá za celkový provoz celého pracoviště.

Na základě dodatku ke zřizovací listině a živnostenského oprávnění v oblasti pohostinství poskytuje školní jídelna v rámci vedlejší hospodářské činnosti služby pro veřejnost. Jedná se hlavně o vaření obědů pro cizí strávníky. Vedlejší hospodářská činnost (dále jen VHČ) bude prováděna tak, aby byla v souladu s hlavní činností a aby ji nijak nenarušovala ani neomezovala.

3. Provoz školní jídelny a výdejen stravy

Provozní doba kuchyně/jídelny:                        6:30 – 15:00 hodin

Provozní doba kanceláře při školní kuchyni :  11:00 – 15:00 hodin

Obědy (+ doplňková jídla v MŠ) se vydávají denně v pracovní dny (pro žáky a učitele v ZŠ mimo prázdnin) podle rozpisu :

Provozní doba výdeje jídel pro děti mateřské školy a obědů zaměstnancům v mateřské škole:

Přesnídávka :                           od   8:30   do    8:45 hodin -  1. a 2. třída

Oběd:                                       od 11:15   do  11:45 hodin  – 1. a 2. třída

Odpolední svačina:                  od 14:00 hodin   – 1. a 2. třída

V případě prvního dnu neplánované nepřítomnosti dítěte je možný odběr obědů do jídlonosičů od 11:00 hod. do 12:00 hodin  ve výdejně pro cizí strávníky při školní kuchyni .

Obědy vydávané do jídlonosičů jsou určeny k přímé spotřebě. Maximálně 4 hodiny od dokončení tepelné úpravy pokrmu.

V případě výjimečných aktivit mateřské školy (plavání, divadlo, výlety) může dojít ke změnám ve výdeji stravy.

Provozní doba výdeje obědů pro žáky a zaměstnance základní školy v jídelně základní školy:

je přizpůsobená podle poledních přestávek daných rozvrhem vyučovacích hodin

Oběd:                                    od  11:00 do 13:30 hodin

V případě prvního dnu neplánované nepřítomnosti žáka je možný odběr obědů do jídlonosiče od 11:00 do 11:15 hodin. K výdeji do jídlonosiče v ZŠ slouží zadní venkovní vstup do kuchyně, který je označen tabulkou.

Provozní doba výdeje obědů pro cizí strávníky ( vedlejší hospodářská činnost)  a vlastní důchodce – v jídelně pro veřejnost při školní kuchyni

Oběd :                                od  11:00 do 13:00 hodin

Výdej do jídlonosičů pro cizí strávníky se zavážkou do domu  - od 10:00 do 11:00 hodin.

4. Přihláška ke stravování

Přihlášku ke stravování dětí a žáků je nutno obnovit každý školní rok.

Přihlášení dětí ke stravování v MŠ

Při přijetí dítěte do mateřské školy vyplní zákonný zástupce PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ, která je závazná a je podkladem ke stanovení výše stravného. Děti jsou na základě PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ zaevidovány v databázi stravného u vedoucí školní jídelny. Změny osobních údajů zákonný zástupce nahlásí včas vedoucí školní jídelny (číslo mob. telefonu, číslo bankovního účtu a adresy).

Přihlášení žáků ke stravování v ZŠ

Žák je přihlášen na základě odevzdané PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ vedoucí školní jídelny. Vyplněná a podepsaná PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ je závazná a je podkladem ke stanovení výše stravného. Žáci jsou na základě PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ zaevidováni v databázi stravného u vedoucí školní jídelny. Změny osobních údajů zákonný zástupce nahlásí včas vedoucí školní jídelny (číslo mob. telefonu, číslo bankovního účtu a adresy).

Přihlášení zaměstnanců organizace

Vlastní zaměstnanci organizace mohou využívat závodní stravování.

Zaměstnanci jsou přihlášeni na základě odevzdané PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ vedoucí školní jídelny. Přihláška je platná po celou dobu pracovního poměru.

Z FKSP škola přispívá svým zaměstnancům na závodní stravování / dle článku VI odst. 3 zákona č. 74/1994 Sb./ a to částkou dle platné kalkulace cen stravného.

Dle vyhlášky 84/2005 sb. §3 organizace poskytuje svým zaměstnancům za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě. Zaměstnanci zodpovídají za dodržování podmínek daných vyhláškou.

V případě pracovní cesty, kdy pracovník žádá o proplacení stravného, nemá na dotovaný oběd ve školní jídelně nárok a musí si jej předem odhlásit.

 

Přihlášení cizích strávníků

Noví strávníci podáním přihlášky u vedoucí školní jídelny jsou zavedeni do systému a stravu na jednotlivé dny si objednají trvale, nebo si stravu objednávají průběžně (písemně, telefonicky) u vedoucí školní jídelny.

 

5. Ceny stravného - viz. Ceník stravného na webových stránkách školy

Školní stravování se řídí rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. Strávníci jsou pro potřeby stanovení finančních limitů na nákup potravin rozděleni do věkových skupin a to vždy po dobu školního roku, ve kterém dosáhnou příslušného věku.

- dítě mateřské školy má právo při celodenní docházce odebrat oběd, jedno předcházející doplňkové jídlo (přesnídávka) a jedno navazující doplňkové jídlo (odpolední svačina). Při polodenní docházce odebrat oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo (přesnídávka)

- žák základní školy má právo denně odebrat oběd

Jídlo podávané dětem a žákům v době pobytu ve škole je dotované státem a zákonný zástupce hradí pouze cenu zakoupených surovin na přípravu pokrmu.

Cizí strávníci mají cenu nedotovanou dle stanovené kalkulace. Kalkulace cen stravného k nahlédnutí u vedoucí školní jídelny.

6. Přihlašování a odhlašování obědů

Strávníci jsou na základě PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ přihlášeni automaticky ke každodennímu stravování.  V případě nepřítomnosti nárok na dotované stravování zaniká a strávník (zákonný zástupce strávníka) je povinen se odhlásit, jinak je mu účtována nedotovaná cena stravy. Odhlašování a přihlašování stravy probíhá písemně, osobně, nebo telefonicky (i SMS) u vedoucí školní jídelny, která vede evidenci přihlášených strávníků. Odhláška, nebo přihláška by měla obsahovat: Kdo? Co? Od kdy do kdy? Strávníci se mohou odhlašovat a přihlašovat na následující den nejpozději do 14:00 hodin. Děti se navíc odhlašují v docházkovém seznamu pouze do 12:15 hod. na následující den. V případě náhlé nemoci strávníka dojíždějícího z okolí Rouchovan je možné odhlásit stravu i v den nepřítomnosti, ale pouze do 7:30 hod.. Ostatní žáci ZŠ a děti MŠ mají první den nepřítomnosti nárok na dotovaný oběd vydávaný do jídlonosiče. 

Obědy vydávané do jídlonosičů jsou určeny k přímé spotřebě. Maximálně 4 hodiny od dokončení tepelné úpravy pokrmu.

Neodhlášené obědy nelze z hygienických důvodů skladovat a propadají bez náhrady v neprospěch strávníka.

7. Jídelníček

Jídelníček pro strávníky (hlavní činnost + vedlejší činnost) je sestavován vedoucí školní jídelny na celý následující měsíc. Sestavuje se na základě zdravé výživy, dodržování spotřebního koše sledovaných potravin a nutričního doporučení. Cizí strávníci mají jídelní lístek oddělený s vlastními úpravami. Průměrná hmotnost jedné porce je uvedena v tabulkách, které jsou umístěny u výdejních míst školní jídelny, nebo v kanceláři ŠJ. Jídelníček pro děti, žáky a zaměstnance je umístěn na webových stránkách školy (www.zsrouchovany.cz) a u vstupu do jídelen. Jídelníček pro cizí strávníky je strávníkům k dispozici na jídelně pro cizí strávníky a u vedoucí školní jídelny, v případě strávníků se zavážkou domů je dodán až do domu. Strávníkům je v jídelníčku v některých dnech umožněn výběr ze dvou jídel. Na druhou variantu (varianta B) je vždy nutno se přehlásit u vedoucí školní jídelny.

7.1. Alergeny v potravinách

V měsíčním jídelníčku jsou v jednotlivých dnech uvedeny alergeny, které pokrm obsahuje dle čl. 44 nařízení (EU) č. 1169/2011, které ukládá provozovatelům zařízení společného stravování povinnost poskytnout konečnému spotřebiteli informace o alergenních látkách u nebalených potravin. Školní kuchyň informuje strávníky (spotřebitele) o alergenech v pokrmech na jídelních lístcích, u kterých je vždy přiložen jejich seznam. Skutečný obsah alergenů obsažených v připraveném pokrmu je v jídelnách pro strávníky hlavní činnosti a VHČ uveřejněn na informační tabuli u výdejního místa – za aktualizaci alergenů na tabuli zodpovídá obsluha u výdeje.

7.2. Dietní stravování dětí, žáků

V případě prokázané potravinové alergie, nebo intolerance na potravinu u dítěte, žáka je umožněna donáška vlastní stravy do zařízení školního stravování. Podmínkou pro strávníky je lékařské potvrzení a písemně uzavřená dohoda se zákonnými zástupci dítěte, žáka a Základní školou a Mateřskou školou T. G. Masaryka Rouchovany.

8.  Úhrada za stravování

Školní a závodní stravování – hlavní činnost (děti MŠ, žáci ZŠ a zaměstnanci, vlastní důchodci)

 

Úhrada za stravu je prováděna systémem vratné zálohy (tzv. jistiny), která je vybírána první měsíc stravování (do 15. dne v měsíci). Skutečně odebrané stravné za jednotlivé měsíce bude tak účtováno vždy zpětně do 15. dne v následujícím měsíci (př. stravné za září se uhradí do 15. října).

Vratná záloha na stravné je ve výši 20 - násobku denní sazby. Vratná záloha slouží po celou dobu stravování a je využita pouze na nákup potravin ve školní jídelně. Pokud strávník ukončí stravování ve školní jídelně z jakéhokoliv důvodu, je povinen tuto skutečnost oznámit vedoucí školní jídelny a vyžádat si vyrovnání stravného.

Záloha je bez odkladů vrácena hned po zaplacení stravného za daný měsíc, kdy se strávník ještě stravoval.

Nevyzvednutá vratná záloha na konci školního roku zůstává na kontu strávníka pro stravování v dalším školním roce. V případě, že strávník s přeplatkem se dlouhodobě nestravuje je o přeplatku informován vedoucí školní jídelny.

Strávník, který bude odebírat obědy mimořádně, je uhradí při objednání.

 

 

Stravování cizích strávníků – vedlejší hospodářská činnost

 

Úhrada za stravu je prováděna systémem vratné zálohy (tzv. jistiny), která je vybírána první měsíc stravování (do 15. dne v měsíci). Skutečně odebrané stravné za jednotlivé měsíce bude tak účtováno vždy zpětně do 15. dne v následujícím měsíci (př. stravné za září se uhradí do 15. října).

Vratná záloha na stravné je ve výši 20 - násobku denní sazby (v případě trvalého odběru nízkého počtu obědů (10 a méně) v měsíci, je vratná záloha na stravné ve výši 10 – násobku denní sazby). Vratná záloha slouží po celou dobu stravování a je využita pouze na nákup potravin ve školní jídelně. Pokud strávník ukončí stravování ve školní jídelně z jakéhokoliv důvodu, je povinen tuto skutečnost oznámit vedoucí školní jídelny a vyžádat si vyrovnání stravného. Záloha je bez odkladů vrácena hned po zaplacení stravného za daný měsíc, kdy se strávník ještě stravoval. V případě, že strávník s přeplatkem se dlouhodobě nestravuje je o přeplatku informován vedoucí školní jídelny.

Strávník, který bude odebírat obědy mimořádně, je uhradí při objednání. 

 

Způsob úhrady pro všechny strávníky

 

Strávník, zákonný zástupce strávníka je povinen v řádném termínu hradit stravné. Stravné je hrazeno bezhotovostně – inkasem z běžného účtu, v odůvodněných případech v hotovosti u vedoucí školní jídelny v kanceláři při MŠ. Pro bezhotovostní úhradu stravného je nutné si zřídit do zahájení stravování strávníka ve školním roce Souhlas s inkasem ve prospěch sběrného účtu ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Rouchovany č. 234193140/0300.

 

Postup školy v případě neuhrazení stravného ze strany zákonných zástupců:

 

Pokud zákonný zástupce dítěte nebo žáka neuhradí stravné za své dítě v době dvou měsíců po jeho uskutečnění, zahájí škola vymáhání dluhu cestou správního řízení (dopisy s doručenkou) a pokud ani touto cestou nedojde k úhradě, bude škola dluh vymáhat soudní cestou. Tuto skutečnost oznámí příslušnému orgánu OSPOD.

9.  Zacházení s majetkem školní jídelny

 • Strávníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení školní jídelny.
 • Za každé svévolné poškození nebo zničení majetku školní jídelny, je vyžadována úhrada od strávníka, zákonného zástupce strávníka, který škodu způsobil.

 

10. Organizace výdeje obědů a povinnosti strávníků

 

Provozní řády školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti určené ke stravování a provozu kuchyně. Je vyvěšen na nástěnce u vstupu do všech jídelen.

V jídelně mateřské školy se děti chovají slušně a ohleduplně, nekřičí, neběhají, čekají v pořadí. Dodržují zásady hygieny, společenského chování a stolování (příbory, způsob jídla, pití aj.). Stravu a pití u doplňkových jídel si vyzvednou samoobslužně z výdejního vozíku, použité nádobí a zbytky odkládají opět samoobslužně na vyhrazené místo. Oběd je dětem vydán s pomocí kuchařky a zaměstnance školky. Děti se řídí pokyny pedagogického dozoru, který je zajištěn po celou dobu stravování.

V jídelně základní školy žáci dodržují řád a příslušné instrukce školní jídelny. Chovají se slušně a ohleduplně, nekřičí, neběhají, čekají v pořadí. Dodržují zásady hygieny, společenského chování a stolování (příbory, způsob jídla, pití aj.). Před výdejním oknem si samoobslužně vyzvednou podnos, příbor, skleničku na nápoj a u výdejního okna dostanou od kuchařky polévku, hlavní chod a případně doplněk. Nápoj si sami nalévají dle výběru ze džbánů připravených na stole. Použité nádobí, příbory a zbytky pokrmu odkládají opět samoobslužně na vyhrazené místo. Řídí se pokyny pedagogického dozoru, který je zajištěn podle rozpisu po celou dobu stravování v jídelně. Zamezují plýtvání s potravinami, nepohazují potraviny po výdejně ani v okolí školy.

 

V jídelně pro cizí strávníky strávníci dodržují řád a příslušné instrukce školní jídelny. Chovají se dle zásad slušného chování (stolování + hygiena). Strávníci si sami nachystají před výdejním pultem podnos s příborem. U výdejního pultu dostávají polévku, hlavní chod, nápoj, je-li součástí tak i doplněk (salát, obloha, nebo dresink), který se podává v miskách. Přídavky stravy nejsou možné.  Použité nádobí, příbory a zbytky pokrmu odkládají samoobslužně na vyhrazené místo.

Při veškerém provozu školní jídelny je třeba bezpodmínečně dbát na dodržování zásad BOZP a PO. Chování strávníků a zaměstnanců školní jídelny nesmí ohrozit zdraví a bezpečnost ostatních. Je nutné předcházet rizikům úrazu, zranění. Dále je nezbytně nutné dodržovat hygienické požadavky na provoz, udržovat maximální čistotu v celém provozu, všech zařízení, náčiní, vybavení, nádobí. Zodpovídá vedoucí školní jídelny s kuchařkami a strávníky. Jídlonosiče donesené od strávníka musí odpovídat hygienickým požadavkům (uzavíratelné, neskleněné). Zaměstnanci školní jídelny se řídí sanitačním řádem a provedený úklid evidují v sanitačním deníku.

Problémy, připomínky a dotazy mohou strávníci a zákonní zástupci strávníků řešit s vedoucí školní jídelny.

11. Epidemiologická opatření vzhledem ke COVID-19

Školní jídelna se v době epidemiologických rizik řídí mimořádnými opatřeními MZČR a aktuální metodikou MŠMT. Vaření a výdej pokrmů ve školní jídelně podléhá dané situaci. Strávníci a zaměstnanci jsou s aktuálními nařízeními seznámeni. U vstupu do jídelny pro cizí strávníky jsou vyvěšeny aktuální pokyny pro strávníky.

 

12. Závěrečná ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny jsou povinni dodržovat všichni strávníci, zákonní zástupci strávníků, zaměstnanci i návštěvníci školy nebo školní jídelny. Vnitřní řád je uložen u ředitelky školy, vedoucí školní jídelny a na webových stránkách školy.

Vnitřní řád lze v průběhu doby, kdy se objeví nové skutečnosti, měnit.

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022

 

 

 

V Rouchovanech dne 31. 8. 2022

 

 

                              

vypracovala  vedoucí ŠJ - Šimánková Lada                               schválila ředitelka školy – Mgr. Vlasta Nováková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny