Školní řád MŠ

ŠKOLNÍ ŘÁD

MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUCHOVANY

 

OBSAH:

1. Základní ustanovení

2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností všech zúčastněných

3. Provoz a vnitřní režim školy

4. Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

5. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

6. Pravidla pro hodnocení výsledků

7. Závěrečná ustanovení

 

 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Řád mateřské školy Rouchovany upravuje organizaci, provoz, řízení, partnerské vztahy a zejména práva a povinnosti všech zainteresovaných (dětí, rodičů, zaměstnankyň), s přihlédnutím k místním podmínkám.

2. Řád mateřské školy vychází z platných právních předpisů a jejich pozdějších změn, zejména ze:

 • Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a dalším vzdělávání
 • Vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

3. Údaje o MŠ

 • Statutárním zástupcem je ředitelka ZŠ a MŠ
 • MŠ zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku vycházející ze ŠVP
 • MŠ je doplňkem rodinné výchovy dítěte předškolního věku

  

 

 

II. PODROBNOSTI K  VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH

 

1. Práva a povinnosti obecně:

Právo (všeobecně vychází z Listiny práv a svobod a Úmluvě o právech dítěte):

Volný přístup do MŠ i tříd.

 • Na vlastní názor.
 • Být vyslechnut.
 • Být respektován.
 • Vyjadřovat se k výchovně vzdělávací práci s přihlédnutím k požadavkům ŠVP a k právům dítěte.

Povinnosti:

 • Respektovat ŠVP, pokud je v souladu s právy dítěte.

 

2. Děti:

a)Práva dětí vychází z Úmluvy o právech dítěte, zejména z článků:

 

 • 13. Dítě má právo na svobodu projevu.
 • 19. Dítě má právo na ochranu před násilím a zanedbáváním.
 • 23. Dítě tělesně nebo duševně postižené má právo na řádný život v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti.
 • 27. Dítě má právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj.
 • 28. Dítě má právo na rovný přístup ke vzdělání.
 • 29. Dítě má právo na plný rozvoj osobnosti.
 • 31. Dítě má právo na svobodnou hru.

 

 

b) Mezi další práva patří:

 

 • Kdykoliv se napít.
 • Jít kdykoliv na toaletu.
 • Jíst pouze to a tolik kolik chce.
 • Být vždy vyslechnut.
 • Zvolit si hru nebo činnost z možné nabídky dle svého přání.
 • Pomoc dospělých, kdy potřebuje.
 • Kdykoliv si během dne odpočinout.
 • Být oslovován tak, jak je zvyklé z domova.
 • Dokončit hru.

 

c) K povinnostem dětí patří chovat se podle pravidel, která si stanoví na začátku školního roku, a to:

 • Hrát si tak a podle toho, který koutek si zvolí (pro každou činnost mají děti ve třídách specifická místa).
 • Po dokončení činnosti uklidit prostor či hračku zpět na své místo.
 • Samostatně používat WC (starší děti).
 • Být samostatné při hygieně (mytí rukou, použití kapesníku).
 • Upevňovat si společenské návyky (pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc).
 • Říci učitelce, když chtějí opustit třídu.
 • Mluvit přiměřeně hlasitě a neskákat do řeči.
 • Neničit práci druhých.
 • Chovat se k ostatním dětem tak, aby jim neublížily (v opačném případě se omluvit).
 • Konflikty se snažit řešit ústní domluvou (starší děti).

 

3.  Zaměstnanci

a) Kompetence pracovníků jsou vymezeny v pracovních náplních

b) Práva všech pracovnic:

 • Na 0,5 h přestávky v práci nejpozději po odpracování 6 hodin.
 • Vyjadřovat se a navrhovat změny v provozu MŠ a výchovně vzdělávací práci.
 • Možnost zapůjčení inventáře (zejména odborné literatury) se souhlasem učitelky pověřené řízením MŠ.

 

c) Povinnosti všech zaměstnankyň:

 • Plnit příkazy ředitelky a učitelky pověřené řízením MŠ.
 • Dodržovat pracovní kázeň.
 • Plně využívat pracovní dobu, přicházet na pracoviště 15 minut před začátkem pracovní doby, svůj příchod a odchod zapisovat do docházkových listů a knihy příchodů a odchodů, vést evidenci své pracovní doby a přesčasové práce.
 • Dodržovat předpisy bezpečnosti práce, ochrany zdraví a protipožární předpisy.
 • Ohlašovat ředitelce ZŠ neprodleně všechny změny v osobních poměrech a jiné údaje mající význam pro nemocenské pojištění a daň ze mzdy.
 • Chránit majetek MŠ, řádně hospodařit s prostředky svěřenými organizací a řádně zacházet s inventářem MŠ.
 • Telefon MŠ používat pouze ke služebním účelům, pouze v naléhavém případě k soukromým účelům.
 • Uchovávat služební tajemství.
 • Respektovat práva dětí a rodičů.

 

Dodržovat pravidla chování k dětem:

 • Umět naslouchat
 • Projevit a pojmenovat city
 • Přistupovat ke každému dítěti jednotlivě
 • Hodnotit činy nikoliv osobnost
 • Povzbuzovat a motivovat
 • Být důsledná
 • Být pravdomluvná

 

Učitelka pověřená řízením  MŠ -pracovní náplň:

 

 • Rozhoduje o všech záležitostech týkajících se poskytovaného vzdělávání.
 • Odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání.
 • Vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření.
 • Vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Zajišťuje, aby zákonní zástupci dětí byly včas informování o výsledcích vzdělávání dětí.
 • Po dohodě s ředitelkou stanovuje organizaci a podmínky provozu školy.
 • Připravuje ředitelce podklady pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ukončení předškolního vzdělávání.
 • Připravuje a shromažďuje ředitelce podklady pro snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání.

 

Pedagogické pracovnice:

 

 • Jejich práce vychází z pracovní náplně, zákoníku práce a dále ze ŠVP , ročního plánu a závěru pedagogických porad.
 • Dodržují školskou legislativu, zejména zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzděláváním a vyhlášku č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.
 • Odpovídají za úroveň výchovně vzdělávací práce jak ve třídě jí svěřené, tak MŠ jako celku.
 • Jsou osobně zodpovědné za ochranu a bezpečnost dětí v době, kdy s nimi pracují, až do doby kdy je předají jiné pedagogické pracovnici MŠ, rodičům nebo jejich zástupcům.

Provozní pracovnice:

 • Její povinnosti vyplývají z pracovní náplně a provozních řádů MŠ.
 • Uklízečka je přímo podřízená učitelce pověřené řízením MŠ, v době její nepřítomnosti školníkovi  ZŠ.

4. Rodiče:

a) Práva rodičů:

 • Být informováni o záměrech a koncepci MŠ.
 • Informovat se o chování dítěte v MŠ.
 • Po dohodě s učitelkou mohou být přítomni činnostem ve třídě.
 • Přímé zapojení do výchovného procesu a akcí školy, konzultovat výchovné, vzdělávací a jiné  problémy svého  dítěte, a to nejdříve s učitelkou, v případě potřeby pak s učitelkou pověřenou řízením MŠ nebo s ředitelkou.
 • Respektování názorů rodiny ze strany MŠ.
 • Možnost pověřit učitelku, aby předávala jejich dítě písemně pověřeným osobám.
 • Půjčovat si knihy a odbornou literaturu ze školní knihovny.
 • Možnost projevit svá přání, nápady, připomínky.
 • Promluvit kdykoliv s učitelkou přímo ve třídě (pokud je to naléhavé) nebo si domluvit schůzku.
 • Požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu.

 

b) Povinnosti rodičů:
 

 • Při nástupu dítěte do MŠ poskytnout veškeré informace nutné k řádné evidenci dítěte 
  (zdravotní pojišťovna, telefonní kontakty na rodiče).
 • Veškeré změny je nutné hlásit ve třídě učitelkám (změnu zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, trvalého pobytu).
 • Respektovat tento řád a další dokumenty týkající se výchovně vzdělávací práce MŠ.
 • Upozornit učitelku na všechny aspekty týkající se momentálního psychického a fyzického stavu dítěte (např. rozvod manželství, nevolnost atd.).
 • Onemocní-li dítě během dne, urychleně jej vyzvednout z MŠ a zařídit lékařské ošetření.
 • Hradit úplatu za vzdělávání a stravování ve stanoveném termínu.
 • Předávat své dítě výhradně zaměstnancům MŠ do třídy – neposílat je samotné.
 • Informovat a spolupracovat s učitelkou tak, aby byla zajištěná péče o dítě opravdu v součinnosti s  rodinou, seznamovat se s nástěnkami.
 • Omluvit dítě v době jeho nepřítomnosti buď telefonicky, nebo písemně-zejména při dlouhodobější nepřítomnosti.
 • Podepsat všechny věci. Za nepodepsané věci, či za věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném, MŠ neručí.

 

III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

        1. Zapsané děti jsou dle věku rozděleny do tří ročníků a dvou tříd.

        2. Provozní doba MŠ je každý všední pracovní den od 6.00 hod. do 16.00 hod.

        3. Povinné předškolní vzdělávání pro děti, které k 31. 8. 2020 dovršily 5 let věku, má formu

             pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu nejméně 4 hodin dle určení MŠ.

4. Administrativa:

a) V MŠ je vedena tato dokumentace:

 • ŠVP
 • Třídní vzdělávací program
 • Řád MŠ
 • Zařazení do sítě škol
 • Třídní knihy
 • Provozní řád venkovních hracích ploch
 • Záznamy o dětech
 • Zápisy z pedagogických porad
 • Záznamy kontrolních a hospitačních činností
 • Záznam PO a BOZP
 • Evidence úrazů
 • Vnitřní směrnice

 

5. Scházení a rozcházení dětí:

Doporučená doba přivádění a vyzvedávání dětí

 • Přivádění do 8.00 hodin, kdy začíná řízená vzdělávací činnost dětí.
 • Odchod dětí po  obědě  - 1. třída:   11.45 – 12.15 hodin

                                                  - 2. třída:   12.15 -  12.30 hodin

-     Odpoledne od 14.30 do 16.00 hodin.

-     Individuální potřeby rodičů týkající se přivádění a vyzvedávání  dětí  lze domluvit s učitelkou pověřenou řízením MŠ nebo přímo s učitelkou ve třídě.

 

 • Dítě, které ve školním roce dovrší 6 let věku, plní povinnou předškolní docházku a dochází do mateřské školy každý pracovní den nejpozději od 8.00 do 12.00 hodin / 4 hodiny /.
  Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. Vzhledem k povinnosti účastnit se vzdělávání v rozsahu 4 hodin, musí být děti v mateřské škole do 8.00 hodin.  Opakované pozdní příchody budou řešeny s vedením školy, případně hlášeny na OSPOD Třebíč.
 •  
 • Onemocní-li dítě nebo z jakýchkoliv důvodů do MŠ nedochází, rodiče dítě odhlásí ze stravování  na telefon 602 428 977 a následně to oznámí do třídy, kterou jeho dítě navštěvuje.
  Tel. čísla: I. třída 724 930 879, II. třída 732 646 143, pevná linka 568 865 274.
 • Dopolední provoz je denně sloučen od 6.00 hod. do 7.00 hod. do 2. třídy MŠ.
 • Odpolední provoz mateřské školy bývá výjimečně sloučen do jedné třídy, a to např. při velké  absenci dětí ve třídách, při neočekávané, či neodkladné nepřítomnosti učitelky.
   
 • Odpolední provoz v pátek se slučuje při počtu dětí do 15 dětí z obou tříd a v tomto případě  učitelky čerpají zbytek dovolené, či náhradní volno nebo  vykonávají  náhradní práce pro MŠ.
 • Rodiče jsou o této skutečnosti vždy informováni informační tabulkou na bráně při vstupu do mateřské školy.
 • Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne dítě do konce provozní doby mateřské školy, je pedagogický pracovník povinen dále vykonávat dohled nad dítětem a to pouze v budově mateřské školy. Neprodleně se snaží telefonicky kontaktovat zákonného zástupce nebo osobu pověřenou zákonným zástupcem k vyzvedávání dítěte. Zároveň kontaktuje ředitelku nebo  učitelku pověřenou řízením MŠ. Nepodaří-li se telefonicky spojit se zákonným zástupcem ani s osobou pověřenou do 2 hodin od ukončení provozu mateřské školy, bude kontaktován orgán sociálně – právní ochrany dítěte.

 

Podmínky uvolňování a omlouvání dětí plnících povinné předškolní vzdělávání

Předem známá absence

 • zákonný zástupce písemně požádá o uvolnění dítěte z povinné předškolní docházky, a to před samotnou absencí, pokud absence dítěte bude delší nežli 2 pracovní dny

/ viz formulář „ Žádost o uvolnění dítěte z povinného vzdělávání“/

 •  v případě uvolnění dítěte nepřesahující 5 pracovních dnů je oprávněna rozhodnout učitelka pověřená řízením, pokud se jedná o uvolnění delší než 5 pracovních dnů, rozhoduje ředitelka školy
   
 •  po ukončení předem známé absence a nástupu dítěte zpět do mateřské školy zákonný zástupce předloží učitelce řádně vyplněný omluvný list, který mu učitelka vydá při schválení žádosti o uvolnění


Nenadálá absence

 •  v případě náhlé nemoci zákonný zástupce nejlépe neprodleně, nejpozději však do 3 dnů

 oznámí mateřské škole důvod absence dítěte

 •  v průběhu nemoci či nepřítomnosti dítěte v MŠ si zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba vyzvedne omluvný list dítěte a odevzdá ho učitelkám II. třídy řádně vyplněný ošetřujícím lékařem nebo zákonným zástupcem při nástupu dítěte zpět do mateřské školy

 

 

 

Způsoby oznamování nenadálé nepřítomnosti dítěte v mateřské škole: 

 • telefonicky: 732 646 143 – II. třída, 724 930 879 – I. třída, 568 865 274 pevná linka
 • e-mailem: msrouchovany@seznam.cz
 • osobně ve II. třídě učitelce

 

Neomluvená absence

 • pokud nedojde do tří dnů k omluvení dítěte, bude zákonný zástupce kontaktován mateřskou školou k podání vysvětlení
 • v případě, kdy se nepodaří mateřské škole se zákonným zástupcem spojit, bude po 5 dnech neomluvené absence kontaktován příslušný odbor sociálně právní ochrany dětí

 

 

6. Stravování dětí

 • Dítě přítomné v MŠ v době podávání jídla se stravuje vždy.
 • Individuální požadavky, které nejsou v rozporu s obecně platnými právními předpisy, si mohou  rodiče dohodnout přímo s vedoucí ŠJ.
 • Při jakémkoliv omezení stravy požadujeme doklad od příslušného odborného lékaře
   (alergie, diety apod.).
 • Přihlašovat nebo odhlašovat dítě ze stravy je možno nejpozději do 13 hodin předchozího dne  telefonicky nebo zápisem do sešitu v šatnách dětí.
 • Neodhlášenou a nevyzvednutou stravu je rodič povinen zaplatit v plné výši.
 • Při náhlém onemocnění dítěte si mohou rodiče v první den nemoci zaplacené jídlo odebrat do  vlastních nádob v době od 11.30 – 11.45 hodin v 1. třídě MŠ.
 • Stravné se platí inkasem nebo v hotovosti u vedoucí ŠJ.

 

7. Kontakt s rodiči

 • Společně – schůzky, společné akce
 • Individuálně
 • Konzultační odpoledne pro rodiče
 • Po skončení přímé výchovně vzdělávací práce u dětí, po předchozí dohodě s učitelkou, v nezbytném případě ihned.
 • Osobní jednání s učitelkou pověřenou řízením MŠ je možno po předchozí domluvě na tel. č. 568 865 274,  mob. 724 930 879 nebo ředitelkou na tel. čísle 724 930 832.
 • Průběžně při předávání dítěte
 • Rodiče mají možnost denně hovořit s učitelkami na třídách, vždy s ohledem na  bezpečnost přítomných dětí.

 

 

 9. Ukončení docházky dítěte do mateřské školy

 • Rodiče oznámí škole předem známou nepřítomnost dítěte v MŠ. Pokud dítě nedochází  bez  omluvy nejméně 30 dní, může ředitelka po předchozím písemném upozornění zákonných  zástupců dle  §35, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. ukončit  docházku dítěte do mateřské školy.
 • Ředitelka může ukončit docházku dítěte také v případě, kdy zákonný zástupce dítěte závažným  způsobem opakovaně narušuje provoz školy.
 • K ukončení docházky může dojít po doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení.
 • Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za  stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, může  ředitelka  rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ.

 IV. PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ

1. Bezpečnost

 • Rodiče jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy předávat dítě  učitelce přímo do třídy.
 • Rodiče jsou povinni sledovat termíny a časy připravovaných akcí a přivádět děti včas
 • Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají pedagogické pracovnice od doby  převzetí od jejich zákonného  zástupce do doby předání dětí jejich zákonnému zástupci  či osobě pověřené zákonným zástupcem dítěte. Zákonní zástupci mohou pověřit vyzvedáváním dítěte z MŠ jinou osobu, případně nezletilé dítě, a to písemně na formuláři ZMOCNĚNÍ K VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE. Žádné osobní či telefonické vzkazy  neopravňují učitelku k vydání dítěte.
 • Na začátku školního roku rodiče na formuláři EVIDENČNÍ LIST oznámí své telefonní číslo do zaměstnání nebo udají osobu, na kterou se může učitelka obrátit v případě náhlého onemocnění dítěte v průběhu pobytu v mateřské škole. Při změně telefonních čísel jsou rodiče povinni ihned nahlásit čísla nová, v dané době aktuální.
 • Děti jsou povinny dodržovat bezpečnostní pravidla, se kterými jsou seznamovány na začátku školního roku a průběžně na ně upozorňovány, zejména při využívání  tělovýchovného nářadí a herních prvků ve třídě i na školní zahradě  (neběhat  mezi  stolky, neházet a nekopat míči ve třídě, ale pouze v herně, bez dozoru dospělého nedělat kotouly, skákat ze žebřin apod.)
 • V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte. Rodiče jsou vyrozuměni podle závažnosti poranění. Školní úraz je definován jako  úraz, který se stal dítěti při výchovně vzdělávací činnosti v prostorách MŠ nebo při  akcích konaných MŠ.
 • Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je v MŠ:

-  odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk,
   zda neobsahují nebezpečné věci ( ostré  předměty, léky apod.)

-  rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí (vše řádně podepsat) a za věci, které si dítě
    bere s sebou do MŠ (nevhodné hračky, které mohou zapříčinit úraz dítěte)

 • V případě konání akce, jejíž pořádání není v přímé souvislosti s činností školy, a je tedy  dobrovolná a účast na ní je dána přítomností rodičů či jiného zákonného  zástupce, ti za dítě plně odpovídají. Pokud se akce zúčastní dítě, které doposud nebylo předáno rodičům, odpovídá za jeho bezpečnost pracovník školy, který byl dohledem pověřen. Pokud si rodiče vyzvedli dítě z MŠ a bezprostředně se přesunují na místo konání akce, dítě již není ve školce a škola tedy již nenese odpovědnost za případný úraz. V průběhu konání akce jsou všichni zúčastnění povinni  dodržovat všechny zásady pro zajištění bezpečnosti, zejména:

- pokud se akce koná na zahradě mateřské školy, jsou rodiče seznámeni s podmínkami používání 
   herních prvků

- pokud se někomu přihodí úraz, je možnost vyžádání si první pomoci u zaměstnanců MŠ

- pokud se jedná o akci, na které plní děti jednotlivé úkoly, jsou rodiče a děti seznámeni s požadavky
  a pravidly. Bezpečnost účastníků na stanovištích zajišťuje pověřená osoba, všechny zúčastněné
  osoby jsou povinny respektovat pokyny této osoby.

- v případě, že je součástí akce táborový oheň, je před vlastním zapálením ohně stanovena osoba,
  která bude přikládat a zajišťovat dohled ohniště včetně úplného uhašení.

 

2. Ochrana zdraví

 • Do MŠ chodí děti pouze zdravé. Dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené, výjimkou je pravidelně užívaný lék, který neléčí akutní onemocnění. V tomto případě je nutné přinést  lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte i s podrobnostmi podávání léků. V tomto případě bude se zákonným zástupcem dítěte uzavřena dohoda o podávání léků v MŠ. Kašel,  přetrvávající rýma, průjem, zvracení, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky  nemoci, i když  dítě nemá  teplotu! MŠ nemá možnost organizačně, ani provozně zajistit izolaci nemocného dítěte od kolektivu, proto v případě zjištění příznaku nemoci ihned informuje rodiče a požaduje vyzvednutí z MŠ. Pokud se u dítěte vyskytne průjem, nebo zvracení mělo by dle doporučení dětských lékařů zůstat doma minimálně 3 dny.
 • Pokud dítě podstoupí jakékoliv očkování u dětského či odborného lékaře, zůstává v tento  den očkování doma v péči rodičů, do mateřské školy bude přijato až následující den po očkování, pokud se u něj neprojeví nežádoucí reakce.
 • Rodiče jsou povinni informovat učitelku o všech skutečnostech, které se týkají zdravotního  stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ ( mdloby, nevolnost, úraz….).
 • Vyskytne-li se v rodině nebo nejbližším okolí infekční onemocnění, ohlásí tuto skutečnost zákonný zástupce učitelce MŠ.  Po nemoci infekčního charakteru vyplní rodiče PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI.
 • Při výskytu infekčního onemocnění ve školce (včetně vši dětské) jsou neprodleně informováni zákonní zástupci daného dítěte i ostatní zákonní zástupci. Při výskytu vší nemohou učitelé všem dětem hlavy plošně kontrolovat.  Zbavit děti vší je povinnost rodičů, nikoli školy a pedagogických pracovníků.  Při hromadném výskytu je informován místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – krajská hygienická stanice.
 • Rodiče dětí jsou povinni vybavit děti pro pobyt v MŠ i venku vhodným oblečením, které umožňuje volný a bezpečný pohyb dítěte a manipulaci s různým materiálem (písek, modelína, barvy, tiskátka…).  Do třídy i na pobyt venku je nutné mít jiné oblečení! V létě pak vhodnou  pokrývku hlavy.
 • Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení ve  třídě i venku. Kontrolují dodržování pitného režimu, přizpůsobují délku pobytu venku daným  klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, déšť, mráz, apod.).
 • V celém objektu MŠ je zákaz kouření v souvislosti se zákonem č.379/2005 Sb.
 • Jednou za tři týdny až za měsíc si děti nesou domů na vyprání ložní prádlo, pyžamo se mění dle individuálních potřeb dětí.
 • Každý týden dostává jedno dítě domů na vyprání všechny použité ručníky za uplynulý týden, postupně se vystřídají všechny děti.
 • Každé dítě má svůj kelímek k zajištění pitného režimu a ručník na místě s vlastní značkou.

 

 

 V. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ

1. Pro zacházení s hračkami, materiály a chování v herních koutcích jsou dohodnutá pravidla a děti se snaží je dodržovat.

2. K šetrnému zacházení s materiálem a zdroji jsou děti vedeny v rámci rozvoje kompetencí (např. šetření s vodou, papírem, třídění odpadků….).

3. V případě poškození majetku školy v důsledku nedodržení pravidel jsou děti vedeny k řešení                (pokreslené stěny, drobné poškození hraček apod.). Pokud nezvládnou vyřešit situaci samy či s pomocí zaměstnanců školy, je nutná spoluúčast zákonných zástupců.

4. V případě poškození majetku školy většího rozsahu (rozbité okno, umyvadlo, šatní skříňka atd.) podílí se na řešení zákonní zástupci vždy.

 

VI. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

1. Každé dítě, které začíná navštěvovat MŠ, by mělo:

 • Samostatně chodit – nepoužívat kočárek.
 • Umět držet lžíci a jíst samo nebo s dopomocí.
 • Pít z hrníčku a sklenice.
 • Samostatně používat WC (nikoli nočník), nenosit pleny.
 • Umývat se.
 • Smrkat.
 • Nepoužívat dudlík.
 • Snažit se samo oblékat a obouvat.

2. Rodiče v součinnosti s MŠ pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygienických  návycích (včetně  používání  toaletního  papíru), uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k umění použít kapesník. Pomáhají MŠ při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k ostatním lidem a k sebeúctě.

3.  Výsledky vzdělávání jsou hodnoceny průběžně po celý školní rok, pokroky dětí jsou zapisovány do zvláštních záznamů o dětech tzv. portfolií a jsou zde zakládány i pracovní listy dětí.

 

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všichni zainteresovaní mají při pobytu v MŠ práva a povinnosti vytýčené tímto školním řádem.  Zejména rodiče a zaměstnanci MŠ by měli stanovená práva a povinnosti důsledně dodržovat a pomoci tak dětem, aby vyrůstaly v prostředí plném pohody a porozumění, ale s jasně stanovenými pravidly  soužití.

2. Nerespektování tohoto Řádu ze strany rodičů může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

3. Řád nabývá platnosti 1. 9. 2009

Aktualizace   1.9.2011
Aktualizace   3.9.2012
Aktualizace   2.9.2013
Aktualizace   1.9.2014
Aktualizace   1.9.2015
Aktualizace   1.9.2016
Aktualizace   2.9.2017
Aktualizace   3.9.2018
Aktualizace   1.9.2019
Aktualizace   1.9.2020

 

 

 

 

 

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny