Školní řád

Č.j.: Ř 04/20

Účinnost od: 1. 9. 2020

 

Školní řád

 

„Je na tobě, jakou cestu zvolíš. Bude ale také na tobě, jakou poneseš odpovědnost.“

„Každý sám za sebe, a přece spolu.“

 

Žáci a jejich zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci školy, kteří tvoří společenství školy, se shodli na respektování a dodržování Ústavy ČR, Listiny práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte. Dále se zavazují dodržovat a respektovat tento školní řád a všechny další související dokumenty a předpisy.

 

 1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
  1. Žáci mají právo na:
 • svobodu slušného projevu, myšlení a náboženského vyznání
 • respektování soukromého života a ochranu osobních údajů
 • zohlednění vzdělávacích potřeb jednotlivce, jeho individuální rozvoj
 • vzdělávání podle školního vzdělávacího programu
 • informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 • požádat vyučujícího o pomoc v případě neporozumění učivu
 • být volen v demokratických volbách do školního parlamentu za svoji třídu, pracovat v něm a jeho prostřednictvím přinášet konstruktivní podněty k vedení školy
 • vyhledání pomoci poradenského pracovníka školy v krizových situacích (výchovného poradce, metodika prevence, ředitele školy)
 • být seznámen se způsobem hodnocení své práce
 • ochranu před tělesným, či duševním násilím a urážením, ponižováním, všemi formami šikany a před působením návykových látek
 • přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající věku žáka

 

 1. Žáci mají povinnost:
 • řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
 • být zodpovědný za své chování a studijní výsledky
 • nosit zadané domácí úkoly, učební pomůcky, školní potřeby, žákovskou knížku, cvičební úbor a obuv do Tv, apod.
 • žák, který není dostatečně připraven na vyučování (pomůcky a úkoly), se co nejdříve omluví a sdělí vyučujícímu způsob nápravy
 • sledovat zápisy v kázeňském přehledu, neboť míra a četnost těchto zápisů rozhoduje o udělení odpovídajícího kázeňského opatření (pochvala, napomenutí, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, snížená známka z chování)
 • dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti
 • neopouštět svévolně školní budovu nebo jiné místo, ve kterém probíhá vzdělávání
 • dodržovat zásady slušného a kulturního chování
 • budovat dobré vztahy v kolektivu třídy
 • chránit a nepoškozovat školní majetek ani majetek spolužáků, svévolné poškození dané věci uvede do původního stavu, u většího rozsahu poškození se podílí na řešení zákonný zástupce
 • vzdělávat se distančně v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény

 

 1. Zákonní zástupci mají právo:
 • být informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí
 • na ochranu osobních údajů
 • volit a být voleni do školské rady
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání a chování svých dětí
 • na požádání být seznámeni s postupem a podklady při hodnocení výsledků vzdělávání a řešením školních záležitostí svých dětí
 • požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu
 • být seznámeni s pravidly hodnocení žáků, školním řádem, vnitřními předpisy, které se týkají vzdělávání, osnovami a učebními plány danými školním vzdělávacím programem

 

 1. Zákonní zástupci mají povinnost:
 • zajistit, aby žák docházel řádně do školy, dbát o domácí přípravu žáka a plnění školních povinností, dbát na ochranu před ohrožováním mravní výchovy mládeže
 • zajistit vstup do školy žáka bez příznaků jakéhokoli onemocnění
 • na vyzvání ředitele školy, třídního učitele nebo výchovného poradce se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání svého dítěte
 • k získávání informací o vzdělávání žáka využívat zejména třídních schůzek a individuálních konzultací
 • reagovat na zápisy v žákovské knížce a pravidelně ji kontrolovat
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami školního řádu
 • oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích (např. trvalé bydliště, telefonní číslo, zdravotní stav, zdravotní pojišťovna, …)

 

 1. Provoz a vnitřní režim školy
  1. Organizace vyučování
   • školní budova je otevřena v 6.00 hodin pro žáky, kteří navštěvují ranní družinu a v 7.15 hodin pro ostatní žáky
   • žáci vstupují do budovy bez doprovodu rodičů a to hlavním vchodem tak, aby byli minimálně 10 minut před začátkem vyučování řádně připraveni a vybaveni pomůckami v příslušné učebně, zodpovídají za čistotu, pořádek a neporušenost svého místa
   • žáci přicházejí do školy čistě a vhodně oblečeni, v šatně odkládají svršky a přezouvají se do vhodné obuvi, která nezanechává stopy na podlaze
   • šatna je v průběhu vyučování zamčena, klíč je uložen na vyhrazeném místě, v průběhu vyučování a o přestávkách vstupují žáci do šaten pouze se souhlasem vyučujícího
   • při pozdním příchodu jdou žáci do třídy, omluví se vyučujícímu
   • návštěvy se ohlašují zvonkem u vchodu do budovy
   • vyučování začíná v 7.45 hodin, zvoněním jsou žáci upozorňováni na zahájení vyučovací hodiny a v klidu vyčkávají příchod vyučujícího. Pokud se nedostaví do 10 minut po zvonění, oznámí žákovská služba jeho nepřítomnost v ředitelně
   • začátky jednotlivých vyučovacích hodiny a délky přestávek mezi nimi jsou dány rozvrhem hodin
   • pedagogický dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu pobytu ve školní budově
   • v odborných učebnách žáci dodržují řády odborných učeben
   • do sborovny, kabinetů a odborných učeben vstupují žáci pouze za přítomnosti pracovníka školy
   • do budovy školy žáci nesmí vpouštět žádné osoby
   • při odpoledním vyučování vyčkají žáci příchodu vyučujícího na určeném místě
   • do jídelny vstupují žáci podle rozvrhu a pod dohledem učitele
   • ve škole je zakázáno používat mobilní telefony a jiná elektronická zařízení s výjimkou výukových potřeb, a to pouze se svolením učitele, a v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů
   • škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy

 

 1. Omlouvání žáků zákonnými zástupci
  • důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování omlouvají zákonní zástupci nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, a to prostřednictvím telefonu nebo emailu
  • v případě zvýšené absence z důvodu prevence záškoláctví může škola požadovat písemné lékařské potvrzení na každou absenci
  • po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku zapsanou v žákovské knížce třídnímu učiteli, a to nejpozději do 2 dnů po skončení absence
  • z odpoledního vyučování musí být žák omluven nejpozději před začátkem odpoledního vyučování, nepřítomnost žáka na odpoledním vyučování bez předchozí žádosti rodičů bude považována za neomluvenou absenci
  • vyšší počet neomluvených hodin podléhá oznamovací povinnosti ze strany ředitelky školy orgánům činným v trestním řízení
  • v případě, že žák není nemocen, je žádoucí, aby se po ukončení lékařského vyšetření dostavil do školy a zapojil se do výuky
  • žák, který potřebuje ze závažných důvodů opustit školní budovu před ukončením vyučování, odchází se souhlasem vyučujícího a pouze v doprovodu zákonného zástupce, rodiče přebírají v této době za žáka odpovědnost
  • pokud žák v době polední přestávky opouští školu, musí předem předložit písemný souhlas zákonného zástupce
  • všechny omluvenky se zapisují do žákovské knížky
  • na základě předem dané žádosti může zákonný zástupce uvolnit žáka z vyučování, pokud omlouvá žáka na 1 hodinu, předloží omluvenku vyučujícímu, na 1 den třídnímu učiteli, k uvolnění žáka na více dní slouží formulář (ke stažení na webových stránkách školy), souhlas dává ředitelka školy
  • v případě výskytu infekčního onemocnění ve škole včetně vší, budou rodiče neprodleně informováni, žák vyčká příchodu zákonného zástupce izolován od ostatních z důvodu zamezení šíření infekce

 

 

 

 

 1. Chování žáků ve škole
  • při všech školních činnostech žáci dodržují nastavená pravidla, chrání své zdraví a zdraví svých spolužáků, svým chováním a vystupováním reprezentují dobré jméno školy
  • během vyučovací hodiny žáci nenarušují její průběh nevhodným chováním (pokřiky, zvuky, mluvením apod.) a činnostmi, které nesouvisí s vyučováním
  • žáci se vyjadřují slušně, s vyučujícími, se zaměstnanci školy a mezi sebou komunikují podle společenských pravidel, nekorektní formy jednání jsou nepřípustné
  • malé přestávky žáci využívají k přípravě na další vyučování, odpočinku, hygienickým potřebám a přesunům do učeben, velká přestávka je určena k občerstvení a relaxaci ve třídě, žáci se řídí pokyny pedagogického dozoru
  • všechny přestupky proti nastaveným pravidlům vyučující zapisuje do kázeňského přehledu, pokud žák neumí přizpůsobit své chování, může být vyřazen z účasti na akcích pořádaných školou (exkurze, lyžařský kurz apod.)
  • žáci z jiných škol a absolventi školy mají do školy přístup pouze po předchozím svolení pedagogického pracovníka školy
  • při odpolední mimoškolní, zájmové činnosti a výuce náboženství se žáci řídí pokyny svých vedoucích, kteří důsledně dbají na dodržování pravidel bezpečnosti
  • každý úraz, k němuž došlo během pobytu ve škole, jsou žáci povinni ihned nahlásit vyučujícímu
  • pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

 

Chování žáků v hodinách Tv:

 • všichni žáci jsou povinni nosit vhodný sportovní úbor a obuv do Tv, pro cvičení na hřišti musí mít venkovní obuv
 • z bezpečnostních důvodů je nutné před hodinou Tv odložit hodinky, řetízky, prstýnky, piercing, dlouhé náušnice, nevhodné jsou také dlouhé nehty
 • do cvičebních úborů se žáci převléknou v šatnách, za uložení cennějších předmětů si žáci zodpovídají sami, do hodiny je s sebou nenosí, odloží je na předem domluvené místo
 • žáci udržují pořádek v šatnách a umývárnách, objevenou závadu žák nahlásí vyučujícímu
 • žáci se řídí pokyny vyučujícího, dodržují pravidla sportů a her, řád tělocvičny nebo venkovního hřiště
 • nevolnost nebo zranění nahlásí žák neprodleně vyučujícímu, na pozdější nahlášení úrazu nebude brán zřetel
 • žák v rekonvalescenci je v hodině Tv přítomen, vyučujícímu předloží omluvenku v žákovské knížce, v případě nepřítomnosti v hodině je třeba omluvenku doložit předem
 • dlouhodobá zdravotní omezení pro Tv potvrzuje lékař, hodin Tv se žák zúčastňuje
 • další sportovní akce (lyžařský výcvik, soutěže) se řídí příslušnými pravidly, se kterými budou žáci seznámeni před jejich zahájením
 • aby mohl být žák klasifikován z Tv, musí mít splněny všechny předepsané cviky a disciplíny pro daný školní rok, přitom se přihlíží nejen k dosaženým výsledkům, ale také k individuálním pohybovým schopnostem žáka, jeho aktivitě, schopnosti spolupracovat s kolektivem, snaze překonávat sám sebe a také sportovnímu chování v duchu fair play
 • v případě, že žák nemá odcvičeno 70 % hodin Tv, může pedagog navrhnout komisionální přezkoušení či odložení klasifikace z Tv

 

 1. Rizikové chování, šikana a kyberšikana
  • žák respektuje a chrání lidskou důstojnost svých spolužáků, nenapadá je slovně ani fyzicky, nevyžaduje po nich ponižující úkony, úsluhy, materiální požitky – takové jednání je považováno za šikanu a je nepřípustné
  • žák, který šikanu ve škole neoznámí, přestože o ní věděl, či nesnažil se jí zabránit, je spoluviníkem
  • šikana a kyberšikana je klasifikována jako trestný čin, škola má oznamovací povinnost, rizikové chování řeší vnitřní organizační směrnice, jakékoli podezření je třeba neprodleně nahlásit učiteli, který zahájí vyšetřování se zápisem
  • za kyberšikanu je považováno jakékoli zneužití informačních technologií (zneužití sociálních sítí, cizí identita apod.)
  • žáci mají přísný zákaz přinášet do školy nebezpečné předměty (zbraně, nože, návykové látky, alkohol, tabákové výrobky, hořlaviny, petardy, neopodstatněné léky, výbušniny, rozpouštědla apod.) Požívání návykových látek (alkohol, drogy, kouření) je považováno za velmi závažný přestupek proti školnímu řádu.
  • žáci nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou
  • škola nenese odpovědnost za ztrátu, poškození či odcizení předmětů nesouvisejících s výukou (např. hračky, šperky, mobilní telefony, peněžní obnos)
  • žáci nesmí samostatně manipulovat s elektrickými rozvody, zásuvkami, spotřebiči, hasicími přístroji

 

 1. Školní parlament
 • samosprávný orgán žáků tvořený skupinou zástupců z řad žáků od 3. - 9. třídy a vedoucím učitelem, který skupinu koordinuje a připravuje plán práce

přínosy školního parlamentu:

 • proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí, zlepšují atmosféru ve škole, rozvíjí vzdělání žáků, podporuje informovanost napříč školou, zvyšuje zájem žáků o školní společenství, vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu, pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat

 

 1. Závěrečná ustanovení
 • Žáci a jejich zákonní zástupci jsou se školním řádem a souvisejícími dokumenty opakovaně seznamováni na začátku školního roku prostřednictvím třídnických hodin a třídních schůzek. Tištěná podoba řádu je vložena v žákovských knížkách, dále je vyvěšen v každé třídě a zveřejněn na webových stránkách školy.
 • Na školní řád navazují pravidla hodnocení a klasifikace žáka, řád pochval a kázeňských opatření a vnitřní řád školní družiny, provozní řád školní jídelny a minimální preventivní program.
 • Škola zodpovídá za vzdělávání a bezpečnost dětí v době vyučování, za výchovu dítěte zodpovídá rodič.
 • Tento školní řád byl schválen školskou radou dne 27. 8. 2020 a projednán na pedagogické radě dne 31. 8. 2020.

 

V Rouchovanech dne 25. 8. 2020

 

 

Předsedkyně školské rady: Iva Tručková          Ředitelka školy: Vlasta Nováková

 

-------------------------------------------------------        ----------------------------------------------      

 

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny