Družina

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování.

V ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Rouchovany je určena platba za školní družinu 250 Kč za pololetí se splatností do 30. 9.  Jedná se o platbu za místo ve ŠD a tyto finanční prostředky se používají na nákup her, pomůcek a materiálů pro zájmovou činnost dětí ve ŠD.
Platba se vztahuje na každé dítě, které je do ŠD řádně přihlášeno, tj. odevzdalo písemnou přihlášku. Nepřihlášené děti nemají do ŠD přístup.
Děti (eventuelně rodiče) odevzdají peníze vychovatelce a obdrží doklad o platbě. V případě, že dítě nenavštívilo ŠD v daném měsíci ani jeden den, peníze se převedou na další měsíc nebo se vrátí zpět.
Vzhledem k tomu, že i ve ŠD je činnost naplňována dle Školního vzdělávacího programu pro ŠD, doporučujeme naplánovat odchody dětí pokud možno na 13:00 nebo 14:00 hod, aby se dalo s dětmi nerušeně pracovat (viz Řád školní družiny).

Rodiče žáka přihlášeného k pravidelné docházce do školní družiny na zápisním lístku sdělí rozsah docházky
a způsob odchodu. Jakékoli změny sdělí vychovatelce rodiče písemně. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka dohlédne na odchod žáka ze školy, poučí jej o bezpečnosti (nejkratší cesta domů, dopravní kázeň atd.) a podle možností informuje telefonicky rodiče žáka.

Rodiče jsou povinni oznámit vychovatelce ŠD zdravotní problémy svého dítěte a informovat ji o lécích, které dítě užívá.

Provozní doba školní družiny je 11.30 – 15.30 hod.

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností a umožňuje žákům přípravu na vyučování.

 

Vniřní řád školní družiny

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny

 

Ranní družina

Od září 2013 funguje na Základní škole T. G. Masaryka Rouchovany ranní družina, která je organizována
v ZŠ na I. stupni, a to každý den školního vyučování v době od 6.00 do 7.15 hod.
Ranní družina je zřízena za finanční podpory zřizovatele. Dozor zajišťují učitelé ZŠ.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny