Školní řád

Č.j.: Ř 01/19

Účinnost od: 1. 9. 2019

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců

1.1 Práva žáků
Žáci mají právo na:

 • respektování a dodržování Ústavy ČR, Listiny práv a svobod a Úmluvy   o právech dítěte ze strany zaměstnanců školy,
 • svobodu slušného projevu, myšlení a náboženského vyznání,
 • bezplatné základní vzdělání, volný čas, přestávky, odpočinek, relaxaci,
 • vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,
 • rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,
 • jedná-li se o žáka handicapovaného, s poruchami učení nebo chování, na pedagogicko-psychologickou péči v rámci možností školy,
 • informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 • svobodu ve výběru kamarádů,
 • na ochranu osobních údajů,
 • ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho duševní a tělesný vývoj,
 • v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího,
 • jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc třídního učitele, učitele, výchovnou poradkyni či jinou osobu,
 • ochranu před fyzickým a psychickým násilím, vykořisťováním, zneužíváním nepřiměřené dětské práce, šikanou, ponižováním lidské důstojnosti, špatnou mravní výchovou a dalšími projevy rizikového chování.

Všechny projevy rizikového chování jsou v prostorách školy a na školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti ŠŘ, budou trestány v souladu se ŠŘ a sankčním řádem.

1.2. Povinnosti žáků
Žáci mají povinnost:

 • řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,
 • účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili,
 • dodržovat školní a vnitřní řád školy a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 • plnit pokyny pedagogických zaměstnanců školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
 • vyjadřují-li své mínění a názory, činí tak vždy slušným způsobem,
 • nepoškozují školní majetek a majetek spolužáků, případné škody a projevy vandalizmu jsou žáci povinni zaplatit nebo uvést do původního stavu.

1.3. Práva zákonných zástupců
Zákonní zástupci žáka mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
 • volit a být voleni do školské rady,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,
 • na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle ŠVP,
 • požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu,
 • na ochranu osobních údajů.

1.4. Povinnosti zákonných zástupců
Zákonní zástupci žáků mají povinnost /viz Občanský zákoník -rodinné právo/:

 • zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami školního řádu,
 • oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích /např. trvalé bydliště, telefonní čísla, zdravotní stav, zdravotní pojišťovna,…/.

2. Provoz a vnitřní režim školy

a) Příchod žáků:
Žáci vstupují do budovy školy v 7.15 hod. Ke vstupu je používán hlavní vchod. Doprovod žáků /rodiče apod./ nemá do budovy přístup. Návštěvy se ohlašují telefonicky od vchodu a jsou vpuštěny bzučákem. Do ranní družiny, která je otevřena od 6.00 hod., mají přístup pouze přihlášené děti.
Vyučování začíná v 7.45 hod. Žáci jsou povinni přicházet do školy minimálně 10 min. před vyučováním. Po zvonění sedí všichni v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do 5 min. po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost předseda třídy v ředitelně.
Hlavní přestávka začíná v 9.20 hod. a trvá 20 min., malé přestávky trvají 10 min. Výjimkou jsou přestávky po 1. a 5. vyučovací hodině, které trvají 5 min. Během přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu. Polední přestávka trvá 50 min. Žáci se mohou během této přestávky zdržovat ve škole, ale pouze v místech k tomu určených. Zde je zajištěn dohled. Pokud žák v době polední přestávky opouští školu, musí předem předložit písemný souhlas rodičů.

b) Šatna:
Žáci přicházejí do školy čistě a vhodně oblečeni. Svršky a obuv odkládají v šatně, přezují se do vlastních přezůvek /ne s černou podrážkou/. Šatna je v průběhu vyučování zamčena, klíč je uložen na vyhrazeném místě. Žáci nesmí sami do šaten o přestávkách a v průběhu vyučování bez svolení vyučujícího vstoupit. I po souhlasu vyučujícího vždy v doprovodu žákovské služby.

c) Ochrana školního majetku:
Od 7.30 hod. jsou žáci ve třídách a připravují se na vyučování. Zodpovídají za čistotu, pořádek a neporušenost svého místa podle zasedacího pořádku. Za svévolné poškození školního majetku bude požadována náhrada od zákonných zástupců žáka. Čistotu a pořádek udržují žáci ve všech prostorách školy a v jejím okolí. Z hlediska bezpečnosti ochrany zdraví při práci /BOZP/ dodržují sdělená i zapsaná poučení a pokyny třídního učitele, vyučujících, vychovatelky, asistentky, vedoucích zájmových útvarů, pedagogického dozoru a správních zaměstnanců.

d) Zakázané předměty, látky, činnosti:
Žáci nenosí do školy věci a předměty, které nesouvisí s výukou. Ve vyučování musí mít žáci vypnuté mobilní telefony. Používat je mohou pouze o přestávkách. Je přísně zakázáno fotit a natáčet spolužáky a vyučujícího na mobilní telefon. Výjimku tvoří použití mobilního telefonu pro výukové potřeby, a to pouze se souhlasem učitele /mediální výchova, matematika…/Škola nenese zodpovědnost  ztrátu mobilu, poškození nebo odcizení. Totéž platí, jedná-li se např. o hračky, elektroniku, šperky, větší neodůvodněnou hotovost apod. Žáci mají přísný zákaz přinášet do školy a používat nebezpečné předměty, zbraně, návykové látky, hořlaviny, petardy apod., které by mohly způsobit újmu na zdraví a ohrozit život. Jedná se o řezné, bodné, palné zbraně, výbušniny, munici, drogy, alkohol, tabákové výrobky, rozpouštědla, neopodstatněné léky apod. Požívání návykových látek /kouření, drogy, alkohol/ bude považováno za velmi závažný přestupek proti školnímu řádu se všemi důsledky!

e) Příprava na výuku, omlouvání a evidence zapomínání:
Žák je povinen nosit s sebou zadanou písemnou domácí přípravu, požadované učební pomůcky, školní potřeby /učebnice, sešity,psací a rýsovací potřeby/, žákovskou knížku, cvičební úbor a předepsanou obuv do TV a požadované pomůcky do předmětů výchovného zaměření /PČ, VV,…/. Pokud žák zapomene cokoliv z uvedených požadavků, omluví se osobně vyučujícímu v úvodu hodiny. Vyučující provede zápis do kázeňského přehledu. Míra a četnost těchto zápisů rozhoduje  ve čtvrtletních hodnoceních na pedagogických radách o udělení odpovídajícího kázeňského opatření /pochvala, napomenutí, důtka třídního učitele či důtka ředitele školy/.

f) Absence, omluvenky:
Nepřítomnost dítěte ve škole jsou rodiče povinni oznámit telefonicky nebo osobně do 48 hodin od začátku absence a po ukončení absence vždy písemně v žákovské knížce. Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu učiteli, a to nejpozději do 2 dnů po skončení absence. Jiné formy písemných omluvenek než v žákovské knížce nebudou přijímány. Ani dodatečné omluvenky nebudou brány v potaz.  Z odpoledního vyučování musí být žák omluven nejpozději před začátkem odpoledního vyučování. Nepřítomnost žáka na odpoledním vyučování bez předchozí žádosti rodičů bude považována za neomluvenou hodinu.  Neomluvené hodiny jsou velmi závažným přestupkem proti školnímu řádu se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Vyšší počet neomluvených hodin podléhá oznamovací povinnosti ze strany ředitelky školy orgánům činným v trestním řízení. V odůvodněných případech může ředitelka školy prostřednictvím třídního učitele požadovat lékařské potvrzení o důvodu absence žáka ve škole. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, je to možné pouze za doprovodu rodičů, ale vždy se souhlasem vyučujícího.
Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může uvolnit žáka z vyučování:

 • na jednu hodinu - vyučující učitel
 • na jeden den- třídní učitel
 • více jak jeden den-ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů.

Všechny absence žáka jsou zapsány v třídní knize.
V případě výskytu infekčního onemocnění ve škole /včetně vší/ budou neprodleně informováni rodiče žáka, aby si dítě vyzvedli, žák bude do jejich příchodu oddělen od ostatních, aby nedošlo k šíření infekce. Pokud budou rodiče opakovaně posílat děti do kolektivu neodvšivené, bude škola informovat příslušný orgán sociální péče.

g) Chování žáků:
Vychází ze společenských pravidel a zásad slušnosti, ohleduplnosti, vstřícnosti, neuplatňování násilí a vulgárního vyjadřování, které nebude na půdě školy tolerováno.
Žáci neruší pokřikováním, bavením se mezi sebou. Ve vyučovací hodině se hlásí o slovo pozdvižením ruky a čekají na vyvolání od vyučujícího. Při vyjadřování a ústním projevu ve výuce používají spisovnou češtinu. Ve výuce a všech akcích konaných školou je zakázáno vykonávat činnost, která by mohla ohrozit jejich zdraví /běhání, strkání, házení potyčky, manipulace s ostrými předměty-kružítka, tužky…/.Malé přestávky využívají k přípravě na další hodinu, hygienickým potřebám a přesunům do učeben. O velké přestávce svačí, relaxují ve třídě.
O přestávkách se žáci řídí pokyny pedagogického dozoru. Případné přestupky jsou opět zapisovány do kázeňského přehledu.
Pokud žák neumí přizpůsobit své chování, má škola možnost vyřadit jej z účasti na školním výletě, exkurzi, lyžařském kurzu apod.

h) Rizikové chování, šikana a kyberšikana:
Žák respektuje lidskou důstojnost svých spolužáků. Nenapadá je slovně ani fyzicky, nevyžaduje po nich ponižující úkony, úsluhy, materiální požitky. Takové jednání je považováno za šikanu. Jedná se nejen o závažný přestupek proti školnímu řádu, ale i o trestný čin s oznamovací povinností. Tohoto se dopouští i ten spolužák, který šikanu neoznámí, přestože o ní věděl, či nesnažil se jí zabránit. Při jakémkoliv podezření na tento čin je potřeba jej neprodleně ohlásit třídnímu učiteli, pedagogickému dozoru, vyučujícímu. Tito okamžitě zahájí vyšetřování se zápisem. Tuto problematiku řeší organizační směrnice.
Týká se to i zneužití sociálních sítí /PC, mobilní telefony/ v prostorách školy. Zneužití cizí identity na PC je považováno za projev kyberšikany, opět se jedná o závažný přestupek proti školnímu řádu.

i) Opouštění budovy, oslovování, ukončení výuky, mimoškolní činnost:
Žákům není dovoleno vstupovat bez doprovodu učitele do kanceláří, sborovny, kabinetů, odborných učeben, čekají na vyzvání, vpuštění. Žáci nesmí vpouštět cizí osoby do školy, otevírat vchodové dveře. Sami nesmí v průběhu vyučování svévolně opustit budovu školy.
Zaměstnance školy zdraví vždy první pozdravem "dobrý den", oslovují je "pane, paní" s titulem jejich funkce ("pane učiteli").
Po skončení vyučování dají žáci židle na lavice, uklidí třídu, služba setře tabuli, žáci se seřadí a pod dohledem vyučujícího odcházejí do šatny.
Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, uloží aktovky v šatně a do jídelny odcházejí sami. Po vyučování je žákům zakázáno zdržovat se bezdůvodně v budově školy.
Při odpolední mimoškolní, zájmové činnosti a výuce náboženství se žáci řídí pokyny svých vedoucích, kteří důsledně dbají na dodržování pravidel BOZP.
Žáci nesmí samostatně manipulovat s elektrickými rozvody, zásuvkami, spotřebiči. Výjimku tvoří počítače a HW v počítačové učebně.

j) Žákovská služba, třídní samospráva:
Žákovská služba je určena třídním učitelem a zapsána do třídní knihy. Tato spolu s třídní samosprávou  pomáhá  ve třídě s preventivním působením. Činnost a účinnost žákovské služby a třídní samosprávy je mimo jiné předmětem hodnocení na třídnických hodinách, organizovaných třídním učitelem minimálně 1x měsíčně. Tyto třídnické hodiny jsou zapsány v třídní knize a jsou pro žáky povinné.
Institutem pomoci v nouzi je schránka důvěry. Do ní mohou žáci vhazovat svoje písemné vzkazy, přání, stížnosti,  starosti aj. Všechny tyto podněty budou řešeny.

k) Pravidla chování v hodinách TV:

 • všichni žáci jsou povinni nosit vhodný sportovní úbor a obuv, pro cvičení venku musí mít jinou obuv,
 • z bezpečnostních důvodů nesmí mít žáci na těle při cvičení jakékoliv ostré předměty, které by mohly zranit spolužáky /hodinky, řetízky, náramky, větší náušnice, prstýnky, piercing…/, nevhodné jsou i dlouhé nehty,
 • do cvičebních úborů se žáci převléknou v šatnách, cennější předměty /mobilní telefony, hry, hodinky…/ do hodin TV nepatří, za jejich uložení si zodpovídají žáci sami, žáci udržují pořádek v šatnách a umývárnách, vyskytnutou závadu žák nahlásí vyučujícímu,
 • žák se řídí instrukcemi pedagogů, dodržuje pravidla sportů a her, dodržuje řád tělocvičny nebo venkovního hřiště,
 • pokud se žák necítí dobře nebo se zraní, oznámí to okamžitě vyučujícímu, na pozdější nahlášení úrazu nebude brán zřetel,
 • žáci v rekonvalescenci jsou v hodině TV přítomni, vyučujícímu předloží omluvenku od rodičů,
 • v případě nepřítomnosti na hodině TV žák doloží omluvenku vyučujícímu předem,
 • dlouhodobá zdravotní omezení pro TV musí žáci doložit svému vyučujícímu TV lékařským posudkem  od dětské lékařky, hodin TV se žáci zúčastňují i v tomto případě,
 • další sportovní akce /kurzy, lyžařské výcviky a soutěže/ se řídí příslušnými pravidly, se kterými budou žáci vždy před zahájením akce seznámeni,
 • aby mohl být žák klasifikován z TV, musí mít splněny všechny předepsané cviky a disciplíny pro daný školní rok, přitom se přihlíží nejen k dosaženým výsledkům, ale také k individuálním pohybovým schopnostem žáka, jeho aktivitě, schopnosti spolupracovat s kolektivem, snaze překonávat sám sebe a také sportovnímu chování v duchu fair play,
 • v případě, že žák nemá odcvičeno 70% hodin TV, může pedagog navrhnout komisionální přezkoušení či odložení klasifikace z TV.

Závěrečná ustanovení:

Žáci jsou povinni dodržovat a respektovat tento školní řád a všechny další související dokumenty a předpisy. Jsou s ním spolu s rodiči a zaměstnanci každoročně na začátku školního roku opakovaně seznamováni. Je vyvěšen v každé třídě a uložen v dokumentačních složkách sborovny.
Na školní řád navazuje klasifikační, sankční řád a řád školní družiny.

Škola zodpovídá za vzdělávání a bezpečnost dětí v době vyučování, za výchovu dítěte zodpovídá rodič.

V Rouchovanech 29. 8. 2019

Ředitelka školy

Vlasta Nováková

 

Tento školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2019

a schválen školskou radou dne 29. 8. 2019

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny